Image

Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki udziałów w Solid Venue Holding Limited z siedzibą na Malcie

 

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 1,00 zł:

120 udziałów, o wartości nominalnej 120 euro, które stanowią 10% kapitału zakładowego w spółce Solid Venue Holding Limited z siedzibą na Malcie (registration No. C 83252).

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.06.2023 r. do godz. 14:00 na piśmie za pośrednictwem Poczty Polskiej – listem poleconym na adres: Biuro Syndyka Iwona Nowak – Rudnicka, ul. Monte Cassino 18a/7-8, 70-467 Szczecin lub w formie skanu podpisanej oferty przesłanego na adres e-mail: [email protected] (z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku wyboru oferty, oferent zobowiązany jest przedłożyć ofertę, której skan przesłał – w oryginale, przed zawarciem umowy sprzedaży). Decydująca jest data wpływu oferty do Biura Syndyka/na skrzynkę mailową Syndyka, a nie zaś data nadania oferty. Na kopercie lub w tytule wiadomości e-mail należy dopisać „oferta dot. udziałów w Solid Venue Holding Ltd.; sygn. akt: SZ1S/GUp-s/47/2023”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.05.2023 r. o godz. 16:05 w Biurze Syndyka.

Warunki sprzedaży zawarte są w regulaminie, z którym oferenci zobowiązani są zapoznać się przed złożeniem ofert. Do udziału w konkursie ofert zostaną dopuszczeni oferenci, którzy spełnią wszystkie wymogi określone w regulaminie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w drodze mailowej pod adresem [email protected] lub telefonicznie pod nr telefonu 669727273 od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 do 15:00.

Zastrzega się prawo odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny.

 

Raport z wyceny 120 udziałów w spółce Solid Venue Holding Limited z siedzibą na Malcie