Image
IT Support Services

Prawo administracyjne

Kancelaria oferuje pomoc prawną z zakresu prawa administracyjnego, polegającą na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, reprezentowaniu Klientów przed właściwymi organami postępowania administracyjnego oraz sądami administracyjnymi.

divider

Zakres świadczonych usług obejmuje w szczególności:

1) reprezentację w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji rządowej i samorządowej,

2) sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych,

3) sporządzanie wniosków, zażaleń i innych pism w postępowaniach administracyjnych,

4) sporządzanie skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego,

5) prowadzenie postępowań sądowych i administracyjnych dotyczących zabudowy i zagospodarowania nieruchomości.

 

Odwołanie od decyzji

Odwołanie od decyzji

Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji stronie. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Prawa strony w postępowaniu

Prawa strony w postępowaniu

Każda strona postępowania administracyjnego ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.