Image
IT Support Services

Prawo upadłościowe

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w zakresie upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. „upadłość konsumencka”) oraz upadłości przedsiębiorców. Naszymi Klientami są zarówno dłużnicy niewypłacalni, jak i zagrożeni niewypłacalnością oraz wierzyciele. Klientom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej pomagamy przejść przez kolejne etapy procesu oddłużania, począwszy od opracowania i złożenia w ich imieniu wniosku o ogłoszenie upadłości po prawomocne zakończenie postępowania upadłościowego. Wierzycielom zapewniamy ochronę ich praw w postępowaniu upadłościowym. Doświadczenie kancelarii bazuje na dziesiątkach spraw naszych Klientów, którzy z powodzeniem przeszli proces oddłużenia i dziś mogą cieszyć się życiem bez długów. Jako doradcy restrukturyzacyjni (syndycy) i profesjonalni pełnomocnicy (radca prawny i adwokat) badamy sytuację ekonomiczno – prawną przedsiębiorców i osób fizycznych, a następnie znajdujemy dla nich najkorzystniejsze rozwiązania umożliwiające im wyjście ze stanu zadłużenia.

 

divider

Do zakresu usług świadczonych dłużnikom wchodzą w szczególności:

1) analiza kondycji finansowej dłużnika celem ustalenia czy zachodzą podstawy do ogłoszenia jego upadłości,

2) opracowanie wniosku o ogłoszenie upadłości,

3) przeprowadzenie przygotowanego postępowania likwidacyjnego (tzw. pre-pack),

4) przeciwdziałanie ogłoszeniu upadłości dłużnika w sytuacji wystąpienia przez wierzyciela z wnioskiem o ogłoszenie upadłości,

5) reprezentacja Klienta w toku postępowania upadłościowego przed Sądem, syndykiem oraz wierzycielami, w tym opracowywanie niezbędnych pism np. ustosunkowanie się do projektu planu spłaty wierzycieli,

6) udzielanie kompleksowych porad prawnych,

7) przeciwdziałanie odpowiedzialności majątkowej członków zarządu spółek kapitałowych za zobowiązania spółki,

8) przeciwdziałanie orzeczeniu o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej przez Klienta.

 

Do zakresu usług świadczonych wierzycielom wchodzą w szczególności:

1) dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym dłużnika,

2) reprezentacja wierzyciela w postępowaniu upadłościowym, w tym wniesienie sprzeciwu do listy wierzytelności, zarzutów przeciwko planowi podziału, zajęcie stanowiska w przedmiocie projektu planu spłaty wierzycieli opracowanego przez syndyka, sporządzenie wniosku o wyłączenie składników majątkowych z masy upadłości,

3) sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości niewypłacalnego dłużnika oraz reprezentacja w postępowaniu upadłościowym,

4) udzielanie kompleksowych porad prawnych,

5) reprezentacja interesów wierzyciela na zgromadzeniu wierzycieli oraz w radzie wierzycieli,

6) sporządzenie wniosku o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez dłużnika oraz reprezentacja w postępowaniu zainicjowanym przedmiotowym wnioskiem.

 

 

 

Dodatkowo oferujemy obsługę prawną pozasądowych organów postępowania upadłościowego tj. syndyków, nadzorców sądowych oraz zarządców.

 

 

[visualizer id=”2972″]

Upadłość a egzekucja

Upadłość a egzekucja

Z chwilą ogłoszenia upadłości wszelkie postępowania egzekucyjne prowadzone względem dłużnika ulegają zawieszeniu, a w przypadku uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości podlegają one umorzeniu.

Masa upadłości

Masa upadłości

Z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości; w jej skład wchodzi majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości (np. nieruchomości, ruchomości) oraz nabyty przez niego w toku postępowania (np. uzyskiwane dochody, spadki).