Image
IT Support Services

Upadłość przedsiębiorcy

Zajęcia egzekucyjne, zbyt wysokie koszty prowadzenia działalności, upadłość kontrahentów, wypowiedzenie umów kredytowych przez banki, ogólnoświatowy kryzys finansowy, zatory płatnicze to jedynie niektóre z przyczyn, z powodu których wielu przedsiębiorców boryka się z problemami finansowymi. Zgłoszenie w odpowiednim terminie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki kapitałowej umożliwia członkom jej zarządu uwolnić się od odpowiedzialności majątkowej za powstałe zobowiązania wobec kontrahentów, za zobowiązania podatkowe, a także uniknąć odpowiedzialności karnej. Jednocześnie pozwala zaspokoić wierzycieli z majątku niewypłacalnego podmiotu.

divider

Jako doradcy restrukturyzacyjni wspieramy naszych Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości oraz we właściwych postępowaniach upadłościowych. Oferujemy także kompleksową i ekspercką pomoc wierzycielom zainteresowanym dochodzeniem swoich praw w postępowaniach upadłościowych.

 

W ramach świadczonej przez nas pomocy prawnej zapewniamy w szczególności:

1) ocenę czy zaistniały przesłanki uzasadniające ogłoszenie upadłości,

2) analizę ryzyka odpowiedzialności członków zarządu w kontekście art. 299 k.s.h. oraz art. 116 Ordynacji podatkowej,

3) doradztwo w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do sporządzenia wniosku o ogłoszenie upadłości,

4) sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości,

5) sporządzenie wniosku o zawieszenie postępowań egzekucyjnych prowadzonych przeciwko dłużnikowi lub uchylenie zajęć dokonanych przez komornika,

6) reprezentację przedstawiciela upadłego w kontaktach z sędzią –  komisarzem, sądem, syndykiem,

7) wsparcie prawne przedstawiciela upadłego w udzielaniu informacji i wyjaśnień syndykowi dotyczących majątku dłużnika,

8) dokonanie zgłoszenia wierzytelności, sporządzenie sprzeciwu do listy wierzytelności, zarzutów do planu podziału, zażalenia oraz wszelkich innych pism procesowych w postępowaniu upadłościowym,

9) reprezentację wierzyciela w postępowaniu upadłościowym i zastępstwo procesowe przed sędzią –  komisarzem, sądem upadłościowym oraz syndykiem.

 

Termin do złożenia wniosku
o ogłoszenie upadłości

Termin do złożenia wniosku
o ogłoszenie upadłości

Dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości. Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Wniosek o ogłoszenie upadłości

Wniosek o ogłoszenie upadłości

W spółce obowiązek złożenia wniosku spoczywa na każdym, kto ma prawo do prowadzenia jej spraw i reprezentowania jej, samodzielnie lub łącznie z innymi osobami. Będąc członkiem zarządu spółki nie musisz współdziałać z pozostałymi członkami zarządu, nawet jeśli umowa spółki przewiduje reprezentację łączną.