Image
IT Support Services

Restrukturyzacja przedsiębiorstw

Postępowanie restrukturyzacyjne to  postępowanie prowadzone wobec przedsiębiorców niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością.

 

Głównym celem restrukturyzacji jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu osiągnięcia porozumienia z wierzycielami i wypracowania skutecznego rozwiązania jego problemów finansowych w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

 

Układ ten może przewidywać, w szczególności:

1) odroczenie terminu regulowania zobowiązań rozłożenie zobowiązań na raty,

2) redukcję i zmniejszenie zobowiązań,

3) konwersję zobowiązań na udziały lub akcje,

4) zmianę lub uchylenie prawa zabezpieczającego wierzytelność.

 

Z postępowania restrukturyzacyjnego mogą skorzystać osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą, spółki kapitałowe, wspólnicy osobowych spółek handlowych ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem oraz wspólnicy spółki partnerskiej.

divider

Przepisy prawa przewidują cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych:

1) postępowanie o zatwierdzeniu układu,

2) przyspieszone postępowanie układowe,

3) postępowanie układowe,

4) postępowanie sanacyjne.

 

Niewątpliwą zaletą restrukturyzacji jest parasol ochronny roztaczany nad dłużnikiem. Mianowicie z chwilą otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego aktywacji ulega tzw. immunitet egzekucyjny, polegający na tym, że postępowania egzekucyjne ulegają zawieszeniu, zaś nowe nie mogą być wszczynane. Wyjątek stanowią wierzytelności zabezpieczone rzeczowo, których egzekucja jest zawieszona jedynie w przypadku postępowania sanacyjnego oraz postępowania o zatwierdzenie układu z obwieszczeniem o ustaleniu dnia układowego.

 

Wobec specyfiki powyższych regulacji prawnych nierzadko niezbędne jest wsparcie doradcy restrukturyzacyjnego.

 

Kancelaria oferuje Klientom pomoc prawną w zakresie restrukturyzacji, polegającą w szczególności na:

1) kompleksowej i fachowej analizie sytuacji finansowej dłużnika,

2) doborze właściwego rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego,

3) przygotowaniu wszelkich dokumentów niezbędnych do wszczęcia wybranej procedury restrukturyzacyjnej,

4) udzielaniu porad prawnych z zakresu prawa restrukturyzacyjnego,

5) reprezentacji dłużników w trakcie postępowań restrukturyzacyjnych,

6) bieżącym doradztwie dla wierzycieli oraz analizie proponowanych warunków restrukturyzacji wierzytelności,

7) reprezentacji wierzycieli w trakcie postępowań restrukturyzacyjnych.

 

[visualizer id=”2985″]

PZU 2.0

PZU 2.0

Postępowanie to może być prowadzone z obwieszczeniem o ustaleniu dnia układowego lub bez obwieszczenia. W pierwszym przypadku dłużnik zostaje objęty pełną ochroną przed egzekucją oraz przed wypowiedzeniem kluczowych umów, jednakże może dokonywać wyłącznie czynności mieszczące się w zakresie zwykłego zarządu.

Odpowiedzialność członków zarządu

Odpowiedzialność członków zarządu

Członkowie zarządu spółki ponoszą odpowiedzialność, gdy nie złożą wniosku o ogłoszenie jej upadłości w terminie 30 dni od daty powstania niewypłacalności. Przepisy umożliwiają im uwolnienie od odpowiedzialności, gdy w ww. terminie zostanie otwarte postępowanie restrukturyzacyjne albo zatwierdzono układ w PZU.