Image

Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki udziałów w WORX CONSULTING sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie

 

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 0,01 zł:

200 udziałów o łącznej wartości nominalnej 10 000,00 zł, które stanowią 9,99% kapitału zakładowego w spółce prawa handlowego pod firmą WORX CONSULTING sp. z o.o. z siedzibę w Koszalinie (75-037) przy ul.  Zwycięstwa 42 (KRS 0000259049, NIP 6692424037, REGON 320219280).

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.04.2023 r. do godz. 14:00 na piśmie za pośrednictwem Poczty Polskiej – listem poleconym na adres: Biuro Syndyka Iwona Nowak, ul. Monte Cassino 18a/7-8, 70-467 Szczecin lub w formie skanu podpisanej oferty przesłanego na adres e-mail: syndyk@inkancelaria.pl (z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku wyboru oferty, oferent zobowiązany jest przedłożyć ofertę, której skan przesłał – w oryginale, przed zawarciem umowy sprzedaży). Decydująca jest data wpływu oferty do Biura Syndyka/na skrzynkę mailową Syndyka, a nie zaś data nadania oferty. Na kopercie lub w tytule wiadomości e-mail należy dopisać „oferta dot. udziałów; sygn. akt XII GUp-s 16/2023”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.04.2023 r. o godz. 17:00 w Biurze Syndyka.

Warunki sprzedaży zawarte są w regulaminie, z którym oferenci zobowiązani są zapoznać się przed złożeniem ofert.

Szczegółowe informacje można uzyskać w drodze mailowej pod adresem syndyk@inkancelaria.pl lub telefonicznie pod nr telefonu 669727273 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 16:00.

 

Regulamin sprzedaży udziałów Worx Consulting z siedzibą w Koszlinie

Raport z wyceny 200 udziałów w WORX CONSULTING sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie