Image

Syndyk sprzeda spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w Przecławiu 92D/6

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki w ramach pisemnego konkursu ofert spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o numerze 6 usytuowanego w budynku zlokalizowanym w Przecławiu 92D, o powierzchni użytkowej 55,70 m2, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ2S/00018018/7.

Wyposażenie lokalu nie podlega sprzedaży. Czynsz administracyjny do Spółdzielni Mieszkaniowej wynosi aktualnie 712,00 zł miesięcznie. Lokal usytuowany na II piętrze, w tym I poziom składa się z pokoju dziennego z aneksem kuchennym, WC, holu, pokoju oraz II poziom stanowi zagospodarowaną część strychową zlokalizowaną nad mieszkaniem i składa się z pokoju, łazienki, garderoby.

Nieruchomość zostanie sprzedana za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż kwota 455 570,00 zł netto. Podatek VAT zostanie doliczony do ceny sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku, gdy okaże się on należny.

Warunkiem uczestnictwa w procedurze sprzedaży jest wpłacenie wadium w wysokości 45 557,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości oraz złożenie oferty zgodnej z regulaminem sprzedaży z wolnej ręki.

Oferty należy składać wyłącznie w formie pisemnej (osobiście bądź za pośrednictwem operatora pocztowego) w zamkniętych, nieprzeźroczystych kopertach z dopiskiem „Oferta zakupu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w Przecławiu 92D/6 – sygnatura akt SZ1S/GUp/28/2023” (koperta może zawierać tylko jedną ofertę), w terminie do dnia 27.11.2023 r. do godziny 15:00 dnia, w którym upływa termin do składania ofert. Oferty należy składać w dwóch egzemplarzach, w tym jeden w biurze syndyka Iwony Nowak – Rudnickiej –
ul. Monte Cassino 18a/7-8, 70-467  Szczecin, drugi do Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum XII Wydziału Gospodarczego na ręce Sędziego Komisarza SSR Klaudyny Książek – Stasiak, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. We wskazanym terminie oferta musi znajdować się w obu miejscach. Decyduje data doręczenia oferty pod ww. adresy.

Oferenci przed złożeniem ofert zobowiązani są zapoznać się z regulaminem sprzedaży z wolnej ręki. Oferty niespełniające warunków przewidzianych w ww. regulaminie zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Z regulaminem sprzedaży z wolnej ręki oraz operatem szacunkowym nieruchomości można zapoznawać się osobiście w biurze syndyka znajdującym się w Szczecinie (70-467) przy ul. Monte Cassino 18a/7-8, po uprzednim umówieniu terminu spotkania pod numerem telefonu 669727273 bądź mailowo pod adresem: [email protected]. Ww. regulamin wraz z operatem szacunkowym mogą zostać przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Syndyk zastrzega sobie prawo zakończenia procedury sprzedaży bez dokonania wyboru oferty lub odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny na każdym jego etapie.