Image

Syndyk sprzeda spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w Przecławiu 93/7

 

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki w ramach pisemnego konkursu ofert spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o numerze 7 usytuowanego w budynku zlokalizowanym w Przecławiu 93, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc o łącznej powierzchni użytkowej 35,80 m2 oraz nieużytkowej części strychowej o powierzchni 24,50 m2 (przeznaczonej na dodatkowy pokój), dla którego Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ2S/00032650/3. Dodatkowo do lokalu przynależy piwnica oraz w pełni zadaszony balkon. Wyposażenie lokalu nie podlega sprzedaży. Czynsz administracyjny do Spółdzielni Mieszkaniowej wynosi ok. 427,00 zł miesięcznie. Lokal wyposażony w instalacje elektryczną, wodno – kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania.

Nieruchomość zostanie sprzedana za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż kwota 368 000,00 zł netto. Podatek VAT zostanie doliczony do ceny sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku, gdy okaże się on należny.

Warunkiem uczestnictwa w procedurze sprzedaży jest wpłacenie wadium w wysokości 36 800,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości oraz złożenie oferty zgodnej z regulaminem sprzedaży z wolnej ręki.

Oferty należy składać wyłącznie w formie pisemnej (osobiście bądź za pośrednictwem operatora pocztowego) w zamkniętych, nieprzeźroczystych kopertach z dopiskiem „Oferta zakupu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w Przecławiu 93/7 – sygnatura akt SZ1S/GUp/43/2023” (koperta może zawierać tylko jedną ofertę), w terminie do dnia 03.11.2023 r. do godziny 15:00, w dwóch egzemplarzach, w tym jeden w biurze syndyka Iwony Nowak – Rudnickiej – ul. Monte Cassino 18a/7-8, 70-467  Szczecin, drugi do Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum XII Wydziału Gospodarczego na ręce Sędziego – Komisarza SSR Klaudyny Książek – Stasiak, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. We wskazanym terminie oferta musi znajdować się w obu miejscach. Decyduje data doręczenia oferty pod ww. adresy.

Oferenci przed złożeniem ofert zobowiązani są zapoznać się z regulaminem sprzedaży z wolnej ręki. Oferty niespełniające warunków przewidzianych w ww. regulaminie zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Z regulaminem sprzedaży z wolnej ręki oraz operatem szacunkowym nieruchomości można zapoznawać się osobiście w biurze syndyka znajdującym się w Szczecinie (70-467) przy ul. Monte Cassino 18a/7-8, po uprzednim umówieniu terminu spotkania pod numerem telefonu 669727273 bądź mailowo pod adresem: [email protected]. Ww. regulamin wraz z operatem szacunkowym mogą zostać przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Syndyk zastrzega sobie prawo zakończenia procedury sprzedaży bez dokonania wyboru oferty lub odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny na każdym jego etapie.