Image

Syndyk sprzeda prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Kirasjerów 9

 

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Jakuba Wachli w upadłości sprzeda z wolnej ręki w ramach pisemnego konkursu ofert prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Kirasjerów 9, jednostka ewidencyjna Miasto Szczecin, obręb ewidencyjny nr 326201_1.2042, Pogodno 42, działka ewidencyjna nr 77/5 o powierzchni 0,0474 ha o symbolu użytku B – tereny mieszkaniowe, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SZ1S/00060453/0, zabudowanej budynkiem mieszkalnym w stanie surowym zamkniętym (pozwolenie na budowę wygasło) o powierzchni zabudowy 108 m2, za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż wartość oszacowania, tj. 477 000,00 zł netto. Cena sprzedaży musi zostać uiszczona przelewem przed zawarciem umowy sprzedaży i bez możliwości dokonywania jakichkolwiek potrąceń. Podatek VAT zostanie doliczony do ceny sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku, gdy okaże się on należny.

 

Syndyk dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty, przez którą należy rozumieć ofertę wyróżniającą się najwyższą ceną sprzedaży.

 

Warunkiem uczestnictwa w procedurze sprzedaży jest wpłacenie wadium w wysokości 47 700,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości oraz złożenie oferty zgodnej z regulaminem sprzedaży z wolnej ręki.

 

Oferty należy składać wyłącznie w formie pisemnej (osobiście bądź za pośrednictwem operatora pocztowego) w zamkniętych, nieprzeźroczystych kopertach z dopiskiem „Oferta zakupu prawa własności nieruchomości gruntowej na Osiedlu Bezrzecze – sygnatura akt XII GUp 180/20” (koperta może zawierać tylko jedną ofertę), w terminie do dnia 10.01.2024 r. do godziny 15:00. Oferty należy składać w dwóch egzemplarzach, w tym jeden w biurze syndyka Iwony Nowak – Rudnickiej – ul. Monte Cassino 18a/7-8, 70-467 Szczecin, drugi do Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum XII Wydziału Gospodarczego na ręce Sędziego – Komisarza SSR Elżbiety Piotrowskiej, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. We wskazanym terminie oferta musi znajdować się w obu miejscach. Decyduje data doręczenia oferty pod ww. adresy.

 

Oferenci przed złożeniem ofert zobowiązani są zapoznać się z regulaminem sprzedaży z wolnej ręki. Oferty niespełniające warunków przewidzianych w ww. regulaminie zostaną pozostawione bez rozpoznania.

 

Z regulaminem sprzedaży z wolnej ręki oraz operatem szacunkowym nieruchomości można zapoznawać się osobiście w biurze syndyka znajdującym się w Szczecinie (70-467) przy ul. Monte Cassino 18a/7-8, po uprzednim umówieniu terminu spotkania pod numerem telefonu 669727273 bądź mailowo pod adresem: [email protected]. Ww. regulamin wraz z operatem szacunkowym mogą zostać przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo zakończenia procedury sprzedaży bez dokonania wyboru oferty lub odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny na każdym jego etapie.