Image

Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki udziałów w Solven Finance sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Szczecinie

 

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 1,00 zł:

pakiet 5 000 udziałów o łącznej wartości nominalnej 500 000,00 zł w Solven Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Szczecinie (KRS 0000610849).

 

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.06.2023 r. do godz. 14:00 na piśmie za pośrednictwem Poczty Polskiej – listem poleconym na adres: Biuro Syndyka Iwona Nowak – Rudnicka, ul. Monte Cassino 18a/7-8, 70-467 Szczecin lub w formie skanu podpisanej oferty przesłanego na adres e-mail: [email protected] (z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku wyboru oferty, oferent zobowiązany jest przedłożyć ofertę, której skan przesłał – w oryginale, przed zawarciem umowy sprzedaży). Decydująca jest data wpływu oferty do Biura Syndyka/na skrzynkę mailową Syndyka, a nie zaś data nadania oferty. Na kopercie lub w tytule wiadomości e-mail należy dopisać  „oferta dot. udziałów w Solven Finance sp. z o.o.; sygn. akt: SZ1S/GUp-s/47/2023”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9.06.2023 r. o godz. 16:10 w Biurze Syndyka.

Warunki sprzedaży zawarte są w regulaminie, z którym oferenci zobowiązani są zapoznać się przed złożeniem ofert. Do udziału w konkursie ofert zostaną dopuszczeni oferenci, którzy spełnią wszystkie wymogi określone w regulaminie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w drodze mailowej pod adresem [email protected] lub telefonicznie pod nr telefonu 669727273 od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 do 15:00.

Zastrzega się prawo odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny.

 

Raport z wyceny 5000 udziałów w w Solven Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Szczecinie