Image

Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki udziałów w Biuro Projektowo – Inżynierskie „REDAN” sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 0,01 zł:

17 udziałów o łącznej wartości nominalnej 8 500,00 zł, które stanowią 17% kapitału zakładowego w spółce prawa handlowego pod firmą Biuro Projektowo – Inżynierskie „REDAN” sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy al.  Bohaterów Warszawy 15/16 lok. 213 (KRS: 0000191478, NIP: 6691008420, REGON: 008198065).

 

Oferty należy składać listem poleconym na adres: Biuro Syndyka Iwona Nowak, ul. Monte Cassino 18a/7-8, 70-467 Szczecin lub w formie skanu podpisanej oferty przesłanego na adres e-mail: [email protected] (z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku wyboru oferty, oferent zobowiązany jest przedłożyć ofertę, której skan przesłał – w oryginale, przed zawarciem umowy sprzedaży). Na kopercie lub w tytule wiadomości e-mail należy dopisać „oferta dot. udziałów; sygn. akt XII GUp-s 16/2023”.

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w drodze mailowej pod adresem [email protected] lub telefonicznie pod nr telefonu 669727273 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00.

 

 

Raport z wyceny 17 udziałów w Biuro Projektowo – Inżynierskie REDAN