Image

Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki udziałów w Reicon sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie

 

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 0,01 zł:

25 udziałów o łącznej wartości nominalnej 12 500,00 zł, które stanowią 25% kapitału zakładowego w spółce prawa handlowego pod firmą Reicon sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (71-784) przy ul. Kaskadowej 12 (KRS 0000317251, NIP 8522544045, REGON 320555204).

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.04.2023 r. do godz. 14:00 na piśmie za pośrednictwem Poczty Polskiej – listem poleconym na adres: Biuro Syndyka Iwona Nowak, ul. Monte Cassino 18a/7-8, 70-467 Szczecin lub w formie skanu podpisanej oferty przesłanego na adres e-mail: syndyk@inkancelaria.pl (z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku wyboru oferty, oferent zobowiązany jest przedłożyć ofertę, której skan przesłał – w oryginale, przed zawarciem umowy sprzedaży). Decydująca jest data wpływu oferty do Biura Syndyka/na skrzynkę mailową Syndyka, a nie zaś data nadania oferty. Na kopercie lub w tytule wiadomości e-mail należy dopisać „oferta dot. udziałów; sygn. akt XII GUp-s 16/2023”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.04.2023 r. o godz. 17:00 w Biurze Syndyka.

Warunki sprzedaży zawarte są w regulaminie, z którym oferenci zobowiązani są zapoznać się przed złożeniem ofert.

Szczegółowe informacje można uzyskać w drodze mailowej pod adresem syndyk@inkancelaria.pl lub telefonicznie pod nr telefonu 669727273 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 16:00.

 

Regulamin sprzedaży udziałów Reicon

Raport z wyceny 25 udziałów w REICON sp. z o.o.