Image

Sprzedaż wierzytelności przysługującej upadłemu względem osoby trzeciej

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Grzegorza Kozioła w upadłości sprzeda z wolnej ręki wierzytelność przysługującą upadłemu względem dłużniczki (osoby fizycznej) w kwocie 542 529,80 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwoty 132 421,80 zł od dnia 16.06.2021 r. do dnia zapłaty oraz od kwoty 410 108,00 zł od dnia 23.07.2021 r. do dnia zapłaty, z tytułu umowy o roboty budowlane z dnia 01 grudnia 2020 r.

Wierzytelność nie była dotychczas dochodzona w postępowaniu sądowym, posiada charakter sporny.

 

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.12.2023 r. do godz. 15:00 na piśmie za pośrednictwem Poczty Polskiej – listem poleconym, osobiście lub kurierem na adres: Biuro Syndyka Iwona Nowak – Rudnicka, ul. Monte Cassino 18a/7-8, 70 – 467 Szczecin. Decydująca jest data wpływu oferty do Biura Syndyka, a nie zaś data nadania oferty. Na kopercie należy dopisać oferta dot. wierzytelności; sygn. akt SZ1S/GUp-s/75/2023. NIE OTWIERAĆ”.

Wartość nominalna wierzytelności na dzień 17.11.2023 r. wynosi 674 051,26 zł, w tym 542 529,80 zł tytułem należności głównej oraz 131 521,46 zł tytułem odsetek za opóźnienie wyliczonych od kwoty 132 421,80 zł od dnia 16.06.2021 r. do dnia 17.11.2023 r. oraz od kwoty 410 108,00 zł od dnia 23.07.2021 r. do dnia 17.11.2023 r.

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 60% wartości nominalnej wierzytelności z dnia zawarcia umowy sprzedaży. Na dzień 17.11.2023 r. cena wywoławcza wynosi 404 430,76 zł netto. Podana cena nie zawiera podatku VAT. Podatek ten zostanie doliczony do ceny sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku, gdy okaże się on należny.

Warunkiem uczestnictwa w procedurze sprzedaży jest złożenie bezwarunkowej, prawidłowej pod względem formalnym oferty na zakup wierzytelności, spełniającej warunki wskazane w Regulaminie. Oferty posiadające braki formalne, jak również oferty zawierające warunki lub zastrzeżenia niedopuszczone postanowieniami Regulaminu zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Syndyk zastrzega sobie prawo zakończenia procedury sprzedaży bez dokonania wyboru oferty lub odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny na każdym jego etapie.

Dodatkowe informacje można uzyskać po numerem telefonu 669 727 273 w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 16:00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected].